برای استفاده از حالت بالا میتوانید از کد بالا استفاده نمایید