برای استفاده از حالت بالا از این کد استفاده نمایید